PROPAK ASIA 2017

PROPAK ASIA 2017 

งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีกระบวนการผลิต การแปรรูปอาหาร เครื่องดื่ม เวชภัณฑ์ และการบรรจุภัณฑ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน งานนี้จัดขึ้นด้วยความสำเร็จอย่างงดงาม ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา งานแสดงครั้งนี้แน่นขนัดไปดด้วยเครื่องจักรและเทคโนโลยีการบรรจุ ซึ่งอุตสาหกรรมนี้กำลังเติบโตอย่างมากในอาเซียน 

ครั้งนี้ Brandex Directory ได้จัดกิจกรรมเช่มเดิมในการกด Like กด Shared เฟซบุ้ค Brandexdirectory เพื่อร่วมกิจกรรมลุ้นทอง นอกจากนี้ท่านใดที่พลาดงาน PROPAK ASIA 2017 ครั้งนี้ สามารถรับชมภาพบรรยากาศและสินค้าไฮไลท์ได้ที่ https://youtu.be/4rcXmU1Lic0